ALGEMENE VOORWAARDEN GUIDO DE WIT ADVOCATEN

Artikel 1
Guido de Wit advocaten B.V. (“Guido de Wit advocaten”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen door of namens Guido de Wit advocaten, ongeacht of deze werkzaamheden zijn verricht in de hoedanigheid van advocaat, juridisch of niet-juridisch medewerker, curator, bewindvoerder of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3

Guido de Wit advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Guido de Wit advocaten. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van voormelde werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van Guido de Wit advocaten en met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, voorgaande geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 5

Iedere aansprakelijkheid van Guido de Wit advocaten en van de bij haar werkzame medewerkers uit hoofde van de verstrekte opdrachten is beperkt tot het bedrag dat door de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het kantooradres van Guido de Wit advocaten.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico.

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden jegens Guido de Wit advocaten in ieder geval 1 (één) jaar nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.

Artikel 6

In het kader van de uitvoering van de opdrachten is Guido de Wit advocaten gerechtigd derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, accountants, belastingadviseurs en notarissen, in te schakelen. Bij de keuze hiervan zal uiterste zorgvuldigheid in acht genomen worden. De kosten die op enige wijze samenhangen met deze derden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de gedragingen van deze derden draagt Guido de Wit advocaten geen aansprakelijkheid.

Artikel 7

De in de onderhavige algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich mede uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door Guido de Wit advocaten bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan Guido de Wit advocaten kan worden toegerekend.

Artikel 8

Guido de Wit advocaten draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort op de bankrekening die wordt beheerd door de Stichting Derdengelden Guido de Wit advocaten. Aan de rechthebbende op deze gelden zal een rentevergoeding worden uitgekeerd.

Artikel 9

De door Guido de Wit advocaten aan haar opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn gebaseerd op uurtarieven die variëren afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van de medewerker. Guido de Wit advocaten kan meerdere medewerkers in een zaak werkzaam laten zijn. De uurtarieven kunnen worden verhoogd afhankelijk van verruiming van ervaring, verkregen specialisatie en/of middels indexering.

Een specificatie van de door Guido de Wit advocaten in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal op eerste verzoek daartoe van de opdrachtgever, worden overgelegd. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de betreffende declaratie is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting, korting, aftrek of verrekening.

Bij te late betaling bent u zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien declaraties niet tijdig worden voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. Guido de Wit advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van voornoemde opschorting.

Artikel 10

Guido de Wit advocaten kan van opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot van het honorarium verlangen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. voortgezet. Voorschotnota’s dienen onmiddellijk na aanvaarding te worden voldaan.

Artikel 11

Guido de Wit advocaten zal de door haar opgebouwde dossiers inclusief de zich daarin bevindende authentieke akten, vonnissen en beslissingen van al dan niet rechterlijke instanties gedurende een termijn van 5 (vijf) jaren na afloop van opdrachtverlening bewaren. Gedurende die termijn kunnen authentieke akten of andere (originele) stukken uit het dossier worden verstrekt tegen ondertekening van een ontvangstbewijs. Na verloop van de genoemde termijn zal zonder nadere aankondiging tot vernietiging van het dossier worden overgegaan.

Artikel 12

De rechtsverhouding tussen Guido de Wit advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.